Inspektorat

Struktura organizacyjna

Kierownictwo Inspektoratu
 
1. Inspektoratem kieruje Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej "Wojewódzkim Inspektorem".
 • Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy o Inspekcji Handlowej oraz przepisów odrębnych.
 • Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje, o których mowa wyżej, w imieniu wojewody z ustawowego upoważnienia oraz własnym, jeżeli ustawy tak stanowią.
 • W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor i jako organ wyższego stopnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda Łódzki, za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Aktualnie funkcję Wojewódzkiego Inspektora pełni Krzysztof Stasiak.
 
2. Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępców Wojewódzkiego Inspektora.
 • Szczegółowy podział zadań pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem i jego Zastępcami określa Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.
 • Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Inspektora, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Obecnie funkcję Zastępcy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pełni Barbara Warzywoda.
 

 
Organizacja wewnętrzna Inspektoratu
 
W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Wydział Budżetowo - Administracyjny,
 • Wydział Prawno - Organizacyjny,
 • Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych,
 • Wydział Kontroli Towarów Przemysłowych i Usług,
 • Wydział Ochrony Konsumentów,
 • Sekretariat Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 • Delegatura z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, której właściwość miejscowa obejmuje miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, bełchatowski, opoczyński, pajęczański, radomszczański i tomaszowski,
 • Delegatura z siedzibą w Sieradzu, obejmująca swoją właściwością miejscową powiaty: sieradzki, łaski, poddębicki, wieluński, wieruszowski oraz zduńskowolski,
 • Delegatura z siedzibą w Skierniewicach, której właściwość miejscowa obejmuje miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, kutnowski, łowicki i rawski.
Ponadto w skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzi samodzielne stanowisko pracy:
 • Główny księgowy
   
Przy Wojewódzkim Inspektorze funkcjonuje Stały Sąd Polubowny, utworzony na mocy umowy zawartej z Miejskim Klubem Federacji Konsumentów w Łodzi, stowarzyszeniami kupieckimi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z terenu województwa łódzkiego. Stały Sąd Polubowny w Łodzi rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów oraz świadczenia usług pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

 

 

 

początek