Inspektorat

Podstawa prawna i zakres działania

Podstawa działania

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 16 września 2009 r. o Inspekcji Handlowej - tekst jednolity (Dz.U. z 2014 r. poz. 148),
 • Statutu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nadanego zarządzeniem Nr 294/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2001 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2002 r. nr 41, poz 1083 z późn.zm.),
 • kompetencji określonych w innych ustawach oraz przepisach wykonawczych wydanych w wykonaniu delegacji ustawowych.

Inspektorat jest jednostką budżetową stanowiącą aparat pomocniczy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi, wchodzacą w skład zespolonej administracji rządowej województwa łódzkiego.

Zwierzchnikiem Inspektoratu w ramach zespolonej administracji rządowej województwa łódzkiego jest Wojewoda Łódzki.

Siedzibą Inspektoratu jest Łódź, a jego właściwość miejscowa obejmuje teren województwa łódzkiego.


Zakres działania

Podstawowym zadaniem Inspektoratu, jako wyspecjalizowanego organu kontroli, jest ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa w zakresie określonym ustawą o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.


Do podstawowych zadań Inspektoratu należy:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • kontrola produktów wprowadzanych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach, z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów,
 • kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
 • kontrola produktów znajdujących sie w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu (z wyłączeniem kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych), w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług,
 • podejmowanie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.

Kontroli Inspektoratu nie podlegają:

 • przedsiębiorcy działający na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorcy produkujący energię lub prowadzący hurtowy i detaliczny handel energią,
 • przedsiębiorcy produkujący paliwa,
 • banki oraz prowadzona przez nie działalność bankowa,
 • ubezpieczenia oraz działalność ubezpieczeniowa,
 • usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
 • usługi pośrednictwa finansowego,
 • usługi informatyczne,
 • usługi naukowo-badawcze,
 • usługi w zakresie edukacji,
 • usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • nawozy i środki wspomagające uprawę roślin.

 

 

początek