e - skrzynka ESP


W celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WI IH w Łodzi:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30 (wtorek 8 - 16) do sekretariatu WI IH w Łodzi mieszczęcego się w pokoju nr przy ul. Gdańskiej 38 w Łodzi na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44MB

b) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c) płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WI IH w Łodzi:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF

b) XLS

c) CSV

d) TXT

e) GIF, TIF, BMP, JPG

f) PDF

g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone