Informacje z wyników przeprowadzonych kontroli


Informujemy, że począwszy od IV kwartału 2015 r., wszystkie informacje dotyczące wyników przeprowadzonych kontroli zamieszczane będą w ninijeszej zakładce.

Informacje z kwartałów poprzednich znajdują się w zakładce aktualności.

IV kwartał 2015:

Informacja z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowym

Informacja dotycząca kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG
i GTS

Informacja z wyników kontroli jakości i oznakowania usług gastronomicznych oferujących potrawy typu fast food

Informacja dotycząca wyników kontroli jakości handlowej jaj spożywczych

Informacja dotycząca kontroli produktów mlecznych w kierunku ujawnienia zafałszowań tłuszczem niemlecznym i mlekiem pochodzącym od zwierząt innych niż deklarowane w nazwie i składzie wyrobu

Informacja dotycząca kontroli jakości handlowej oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie szpitali

I kwartał 2016:

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania handlu i gastronomii w szkołach i na wyższych uczelniach, w klubach studenckich, internatach, akademikach

Informacja dotycząca jakości i prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego głównie z państw UE i państw trzecich

Informacja z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi

Informacja dotycząca wyników kontroli  prawidłowości oznakowania artykułów rolno - spożywczych bez opakowań

Informacja z wyników kontroli prawidłowości  funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich

Informacja z wyników kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli maszyn z napędem elektrycznym

Informacja z kontroli legalaności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

Informacja z kontroli bezpieczeństwa drabin

Informacja z kontroli urządzeń opalających

II kwartał 2016:

Informacja z kontroli  legalności działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami, prawidłowości oznakowania dystrybutorów do biopaliw oraz zamieszczania informacji o dostępności biopaliw na stacjach i zawartości biokomponentów w paliwie

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych, tj. posiadania świadectwa homologacji

Informacja z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż odzieży używanej

Informacja z kontroli lamp LED do użytku domowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

Informacja z kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych

Informacja z kontroli zabawek

Informacja z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów i usług przez internet

Informacja z kontroli urządzeń opalających (solarium)

Informacja dotycząca kontroli jakości handlowej wyrobów winiarskich, a także napojów zadeklarowanych jako napoje alkoholowe na bazie piwa, których wygląd i oznaczenia wskazują, że są to wyroby winiarskie

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich

Informacja dotycząca kontroli produktów mlecznych w kierunku ujawnienia zafałszowań tłuszczem niemlecznym, zamiany gatunku mleka pochodzącego od innych zwierząt niż deklarowane w oznakowaniu oraz nieuzasdnionego stosowania substancji dodatkowych

Informacja z wyników kontroli funkcjonowania placówek gastronomicznych, w szczególności zlokalizowanych na targowiskach oraz w okolicy placów targowych

Informacja z wyników kontroli prawidłowości działania zakładów świadczących usłubi cateringowe dla szpitali

III kwartał 2016:

Informacja z kontroli prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Informacja z kontroli legalności działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami, prawidłowości oznakowania dystrybutorów do biopaliw oraz zamieszczania informacji o dostępności biopaliw na stacjach i zawartości biokomponentów w paliwie

Informacja z kontroli piekarników i okapów

Informacja z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekracyjnego

Informacja z kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

Informacja z kontroli przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen oraz aktualności dat ważności środków spożywczych w sklepach i placówkach gastronomicznych na dworcach i stacjach kolejowych, dworcach autobusowych, lotniskach oraz na stacjach paliw i przy głównych szlakach komunikacyjnych

Informacja z kontroli jakości oznakowania usług gastronomicznych oferujących potrawy typu fast food

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych zlokalizowanych na targowiskach, w szczególności pod kątem oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków przechowywania środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie

Informacja dotycząca kontroli jakości handlowej wód oraz napojów bezalkoholowych w tym także napojów energetycznych

IV kwartał 2016:

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zabawek

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

Informacja z kontroli urządzeń opalających

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania obuwia

Informacja z wyników kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

Informacja z wyników kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych

Informacja z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi, w tym jakość handlowa napojów spirytusowych, głównie wódek i spirytusu

Informacja dotycząca kontroli jakkości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS

Informacja z kontroli oznakowania produktów dobrowolnymi informacjami typu: "wiejski", "domowy", "tradycyjny", "naturalny", "babuni", "bezlaktozowy", "bezglutenowy", "bez konserwantów", "bez barwników", "bez GMO"

Informacja z wyników kontroli prawidłowości oznakowania w miejscu sprzedaży wyrobów garmażeryjnych i kulinarnych (w tym mrożonek) oferowanych do sprzedaży bez opakowań

Informacja dotycząca kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek

Informacja z kontroli jakości handlowej przypraw, w tym ziół

Informacja dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w tym mrożonych produktów w glazurze z uwzględnieniem badań w kierunku zgodności gatunku z deklarowanym

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich

Informacja z wynków kontroli prawidłowości obrotu wyrobami tytoniowymi

I kwartał 2017:

Informacja z wyników kontroli prawidłowości działania firm cateringowych świadczących uslugi dla szpitali, sanatoriów, domów opieki społecznej, domów dziecka itp.

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

Inforamcja dotycząca kontroli środków spożywczych z importu, w tym oferowanych w sklepach lub na stoiskach z tzw. "zdrową żywnością" i "kuchnie świata"

Informacja z wyników kontroli funkcjonowania placówek gastronomicznych działających w obiektach hotelarskich

Informacja z kontroli jakości handlowej mięsa, surowych wyrobów mięsnych (oraz rzetelność znakowania mięsa oddzielonego mechanicznie przeznaczonego do produkcji) w tym znakowania krajem pochodzenia

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych zlokalizowanych w małych miejscowościach oraz na terenach wiejskich