ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA


Pierwszy Światowy  Dzień  Konsumenta, zwany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta -  odbył się w  1983 roku   w rocznicę przemówienia  Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA sformułował wówczas   cztery  podstawowe  prawa konsumentów tj. do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. Fragment orędzia prezydenta USA: ,,Konsumenci to,  z definicji, my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna, mająca wpływ  i równocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Mimo to, jest to jedyna ważna grupa /…/, której opinie są rzadko brane pod uwagę’’. W Polsce  Światowy Dzień  Konsumenta obchodzony jest  oficjalnie od  2000 roku.  Korzystając z obchodów tego święta informujemy, że  jednym z  obszarów działania Inspekcji Handlowej jest  pomoc w rozwiązywaniu  powstałych sporów cywilnoprawnych pomiędzy stronami   na drodze polubownej, bez potrzeby kierowania powództwa do sądu powszechnego. Procedura pozasądowego rozwiązywania sporów, to postępowanie, wszczęte i prowadzone przez osobę upoważnioną, zmierzające do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie  prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Inspekcji   Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. /Dz.U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm./ oraz  w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich /Dz.U. z 2016r., poz. 1823/. W przypadku Inspekcji Handlowej może polegać na :  umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu  przez jego strony  lub  przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich prowadzi się w sposób bezstronny i niezależny. Po wszczęciu  procedury  spór powinien być zakończony  w terminie  90 dni od dnia doręczenia wniosku. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Przebieg procedury pozasądowego rozwiązania sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą dokumentowany jest w protokole, sporządzonym w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach przesłanym do stron. Procedura  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  zarówno dla przedsiębiorcy jak     i dla konsumenta jest bezpłatna. Jedynie strony mogą ponosić koszty opinii rzeczoznawcy  o jakość produktu lub usługi sporządzonej na zlecenie konsumenta lub przedsiębiorcy. Skorzystanie z procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  nie ma wpływu na możliwość wniesienia sprawy do sądu powszechnego lub złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez SSP działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Procedurę stosowaną przy rozstrzyganiu sporów przez SSP określa Regulamin, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 25.09.2001r. w sprawie organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich /Dz. U. Nr 113, poz.1214/, zapewniający pełną bezstronność, obiektywizm, niezawisłość, jawność, wolność i legalność oraz zasadę reprezentacji. W rozstrzyganiu sporów biorą udział arbitrzy, wyznaczeni zarówno przez organizacje konsumenckie, jak  i organizacje reprezentujące przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę  wiążącą moc wyroków Stałego Sądu  Polubownego a także prostą, mało sformalizowaną procedurę, szybkość postępowania i jego nieodpłatność, jest to korzystny dla obu stron sposób  rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie przed SSP jest nieodpłatne. Strony ponoszą jedynie koszty opinii rzeczoznawcy, gdy  zachodzi konieczność  jej  uzyskania. Warunkiem przeprowadzenia przez  Inspektorat  pozasądowego postępowania jest złożenie  wniosku. Wnioski  o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorca można składać osobiście  w siedzibie Inspektoratu w Łodzi, ul. Gdańska 38 /pok. Nr 2/, drogą pocztową oraz droga elektroniczną za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej /ePUAP/,  na adres e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl lub numer faksu. Druki wniosków można uzyskać ze strony internetowej urzędu www.bip.wiih.lodz.pl jako pliki do pobrania.                                                                                

Składając wszystkim konsumentom serdeczne życzenia z okacji ich święta, Inspektorat informuje, że w dniu 15.03.2017 r. /środa/ dyżurujący pracownicy zajmujący się pozasądowym rozwiązywaniem sporów przyjmować będą konsumentów w wydłużonym czasie pracy tj. od godz. 7:30 do godz. 17:00.