Ochrona konsumenta

Stały Sąd Polubowny

 

 

 

Stały Sąd Polubowny został utworzony na mocy umowy zawartej z Miejskim Klubem Federacji Konsumentów w Łodzi, stowarzyszeniami kupieckimi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z terenu województwa łódzkiego. Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Łodzi rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów oraz świadczenia usług pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałego  Sądu Polubownego określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. nr 113, poz. 1214).

  

pobierz regulamin     .doc     .pdf

pobierz wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny    .doc     .pdf

pobierz  fomularz  zapisu na Stały Sąd Polubowny   .doc     .pdf